KERKDIENSTEN

Goede Vrijdag 14 april
19.30 uur ds. Elise Roth-Wijnands

Zaterdag 15 april Paaswake
21.30 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink uit Vorden, m.m.v. mw. Marjo Harmsen, sopraan

Zondag 16 april 1e Paasdag
9.45 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink, samenzang aansluitend Paasviering

Zondag 23 april
10.00 uur ds. T.J. Jansen Schoonhoven uit Doetinchem

Zondag 30 april
10.00 uur mw. ds. N.M. da Costa uit Angeren

BIJ DE DIENSTEN
Tot en met zondag 16 april kunt u op de paasfolder meer bijzonderheden lezen over de op pag. 2 genoemde diensten.
Op zondag 23 april kunt u kennismaken met ds. Jansen Schoonhoven, emeritus predikant uit Doetinchem, samen een goede dienst gewenst. Organist is dhr. Kees van Dusseldorp, ook een eerste kennismaking.

Rabboeni
Met Pasen zullen we dit woord weer in het Paasevangelie horen.
Het is het ontroerende gedeelte waarin Maria bij het lege graf van Jezus huilt. "Waarom huil je Maria", vragen twee engelen. "Mijn Heer is weggehaald uit het graf en ik weet niet waar Hij naartoe is gebracht". Als Maria zich omdraait ziet ze iemand staan, hij vraagt haar: "Waarom huil je? Wie zoek je?" Maria dacht dat het de tuinman was en vroeg: "hebt u soms mijn Heer uit het graf weggehaald? Vertel me dan waar u hem naartoe gebracht hebt! Dan kan ik Hem meenemen."
Toen sprak de man nogmaals en zei tegen haar: "Maria"
Maria herkende ineens de stem: Rabboeni!
Rabboeni is in de tijd van het Nieuwe Testament een eretitel waarmee leerlingen hun meester aanspraken. Mijn meester, betekent het. Als we bedenken dat het woord nog één keer in het Nieuwe testament voorkomt en wel bij de blinde man die aan Jezus vroeg: "Rabboeni kunt u mij weer laten zien?", dan wordt de tekst nog indringender.
Maria zág, herkende wie de man was die haar riep. De blinde man herkende Jezus in de man die hem aansprak.
Het gaat om Zien met een hoofdletter. Met Pasen krijgen we de kracht te Zien dat de Heer waarlijk is opgestaan!
Ik hoop van harte dat u dit hoopgevende bericht in uw leven ziet en ervaart.
Een gezegende Pasen!
Ds. Elise Roth-Wijnands

Kinderkerk
Op 9 april was er weer de jaarlijkse palmpaasoptocht. De weersomstandigheden waren prima. Beschenen door een lekker zonnetje zochten een heleboel kinderen naar de eieren die waren verstopt op het schoolplein door de oudste kinderen van de kinderkerk geholpen door een JC-er. Alle kinderen hebben goed gezocht want van de 100 eieren bleven er maar 7 zoek.
De optocht ging om 10.45 van start, voorafgegaan door muziekvereniging de Eendracht.
Waren aan het begin van de dienst alleen de kinderen van de kinderkerk met hun versierde stok in de kerk, nu mochten alle kinderen met hun stok door de kerk lopen. Na afloop van de optocht was er voor alle kinderen het welbekende verrassingsei en voor de muziek koffie met paasbrood.
Graag willen wij iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het slagen van deze activiteit.
Op 16 april, Paasmorgen, beginnen we gezamenlijk de kerkdienst, waarna voor de kinderen van de kinderkerk en de jongeren van de JC in de Ruimte, het paasontbijt klaarstaat. Evelien heeft deze week hiervoor de inkopen al gedaan en Vera zal voor een lekker gekookt eitje zorgen.
Daarna is er twee zondagen geen kinderkerk. De eerstvolgende keer is dan op 7 mei.
Maar eerst hopen we er met z'n allen een gezellig paasontbijt van te maken.

Namens de leiding, tot ziens op Paasmorgen!
Anita Nusselder (0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 2 april is de bloemengroet gebracht naar de fam. Weijers jr. aan de Zelhemseweg en op 9 april heeft de fam. Veenstra van camping Jena de bloemengroet ontvangen.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Paaskaars.
De paaskaars die zaterdagavond de kerk wordt binnengedragen is door mw. G. Westhoff aan de kerk geschonken. Zij heeft de kaars gekozen met het Chi-Rho kruis met een medaillon van het Lam Gods, met het zegenvaan, symbool van de hoop in zijn poot.

Jaarrekening 2016 van de kerk.
Op de kerkenraadsvergadering van 27 maart is de jaarrekening van de kerk besproken en door de vergadering goedgekeurd. Belangstellenden kunnen deze jaarrekening inzien tot 21 april. Wij verzoeken hiervoor telefonisch een afspraak te maken met mw. Heleen Hendriksen, kerkrentmeester, telefoon (0314)382002.

COLLECTES EN GIFTEN
Op Goede Vrijdag is er geen collecte. Op zaterdag is de uitgangscollecte bestemd voor de kerk – de Paascollecte. Dit geld eveneens voor zondag 16 april.
Op 23 april is de extra collecte voor Artsen zonder Grenzen. Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke, medische noodhulporganisatie die wereldwijd mensen helpt, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging. Voorop staat het redden van levens en het verlenen van medische hulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën. Door eigen teams te sturen (artsen, verpleegkundigen en andere specialisten) kan Artsen zonder Grenzen zo snel en effectief mogelijk handelen. Samen met medewerkers uit de landen zelf, geven zij ter plaatse directe steun aan de bevolking.

Op zondag 26 maart is gecollecteerd voor Noodhulp voor Afrika. Deze collecte heeft € 250,00 opgebracht, hartelijk dank voor uw bijdrage.

BIJEENKOMSTEN
Herdenking in Hummelo en Keppel van de gevallenen op donderdag 4 mei.
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen - burgers én militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar ook ter wereld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Het 4 mei Comité Hummelo, Keppel en Drempt zal ook dit jaar de herdenking op 4 mei in Hummelo en Keppel organiseren. Bij beide herdenkingen, in Hummelo en in Hoog-Keppel, zullen kinderen van basisschool "de Klimtoren" uit Drempt een gedicht voorlezen, waarna er gelegenheid is voor het leggen van bloemen. Allereerst zal dit gebeuren door vertegenwoordigers van de gemeente Bronckhorst en door afgevaardigden uit Hummelo, Keppel en Drempt, waarna een ieder de gelegenheid krijgt om dit te doen.

In Hummelo begint de korte herdenking om 19:15 uur bij de graven van 5 geallieerde vliegers uit het Britse Gemenebest, die daar op vrijdag 4 oktober 1940 zijn begraven.
Vorig jaar was de familie Pilbrow aanwezig bij de herdenking. Kenneth Morgan Pilbrow, de neef van één van de omgekomen vliegers, H.W. Morgan, heeft uit dankbaarheid voor de jaarlijkse herdenking de bevolking van Hummelo een plaque aangeboden. U kunt deze zien in de vitrine aan het begin van de begraafplaats.

Daarna gaan we naar Hoog-Keppel, waar vanaf iets voor 20:00 uur de herdenking plaatsvindt bij het monument, welke in 1948 op initiatief van enkele oud-strijders is onthuld, aan de Monumentenweg. In Hoog-Keppel zal ook muziekvereniging "De Eendracht" aanwezig zijn om haar medewerking te verlenen aan de herdenking.

Vervolg op een korte terugblik van de Gemeenteavond van 21 maart 2017.
De kerkrentmeesters Leida Wenneker en Heleen Hendriksen aan het woord:
Begonnen wordt met de mededeling dat Benno (Smeitink) en Ab (de Vries) zullen stoppen met hun werk voor de kerk. Ze worden bedankt voor hun onvoorwaardelijke inzet. Beiden hebben aangegeven dat, wanneer nodig, een beroep op hen gedaan kan worden.
Ook wordt vermeld dat men zich oriënteert op verschillende mogelijkheden van samenwerking met andere gemeentes.

Dan wordt uitgelegd waar een kerkrentmeester voor staat: uit Wikipedia:
Kerkrentmeester is een functie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Voorheen was de officiële benaming kerkvoogd. De kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente, zoals het kerkgebouw, de pastorie, de kosterswoning, verenigingsgebouw(en) en landerijen. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en verhuur van deze gebouwen.
Volgens de kerkorde bestaat de kerkenraad van een gemeente uit ouderlingen en diakenen. Als zodanig hebben kerkrentmeesters dus geen stem in het kerkbestuur. Tegenwoordig worden gemeenteleden daarom steeds vaker benoemd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.

De kerkrentmeestersvergadering:eenmaal in de 6 weken wordt bij een kerkrentmeester thuis vergaderd. De vergadering wordt geopend met gebed. Naast een aantal vaste agendapunten worden o.a. de volgende punten toegelicht.
Het nieuws vanuit het moderamen (ook wel dagelijks bestuur genoemd) wordt besproken. Moderamen is Latijn en staat voor stuur of roer / leiding of bestuur. Het moderamen bereidt de agenda van de kerkenraadsvergadering voor en behandelt zaken die geen uitstel gedogen. Het moderamen bestaat uit: ds. Elise Roth, Hans Nusselder, voorzitter, Leida Wenneker, ouderling-kerkrentmeester, Chris Vrogten diaken en Henny van Zadelhoff, scriba (ook al een Latijns woord).
Taken en commissies kerkrentmeesters: Taakverdeling: Benno Smeitink, voorzitter, Ab de Vries secretaris Leida Wenneker, o.a. collectes, Ben de Vries wordt ingewerkt voor de begraafplaats en praktische zaken, Heleen Hendriksen, penningmeester. Er zijn ook een aantal nevenfuncties zoals Leida Wenneker en Benno Smeitink, Bestuur Dorpshuis De Ruimte, Ab de Vries 4 mei comité en Classis, Heleen Hendriksen en Leida Wenneker Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk. De taakverdeling wordt na toetreding van nieuwe kerkrentmeesters herzien.
Geluidsinstallatie: Is nog steeds niet perfect, hierover is overleg. Via Kerkleven wordt de gemeente op de hoogte gehouden.
Begraafplaats:
Het onderhoud wordt gedaan door Wenneker Hoveniers. Ook is de groep vrijwilligers weer opgestart, hierin werken ook niet gemeenteleden vanuit het dorp mee. De toekomst van de begraafplaats heeft de aandacht. De laatste jaren is verlies geleden: 2014 € 347,00, 2015: € 917,00 en 2016 € 431,00. Er zijn minder begrafenissen, terwijl de onderhoudskosten doorlopen.
Gemeenteavond e.d.
Overleg op welke wijze de gemeente op de hoogte te brengen. Het contact is van wezenlijk belang, wordt gesteld. Hierin wordt ook de vrijwilligersdag en het kopje koffie na de dienst genoemd. Er wordt altijd opengestaan voor verbetering.
Kerkbalans
Rond oktober beginnen de voorbereidingen in januari worden de enveloppen in orde gemaakt. Als de toezeggingen ontvangen zijn, wordt de stand van zaken opgemaakt. In de loop van het jaar druppelt het nog na. Ter vergelijking: 2014 € 56.610,00; 2015 € 54.663,00; 2016 € 55.501,00 en voor 2017 € 55.418,00. In Kerkleven wordt van de stand melding gemaakt.
Opruimen schuur:
De kerkrentmeesters hebben de schuur opgeruimd, nadat er commentaar gekomen was op de 'rommel'.
Bestrating voor De Ruimte en aanpassing en reparatie dak kerk:
Het grind voor De Ruimte was geen succes. Met medewerking van de firma Hoornstra o.a. wat betreft de prijs, zijn er met hulp van vrijwilligers stenen gelegd.
De aanpassing en reparatie van het dak zijn uitbesteed. Gelukkig kon voor de financiering van beide zaken een beroep op de Stichting Vrienden gedaan worden.
Jaarkalender:
Op deze kalender worden vaste aandachts-/actiepunten gedurende het jaar vermeld.
Dan is er tijd voor een hapje en een drankje.

Zo is er een kleine inkijk in het werk van de kerkrentmeesters gegeven. Zij hopen met Gods hulp het werk voort te zetten.

Over de begraafplaats worden nog wat vragen gesteld o.a. over de kosten en de toekomst van de kerkelijke begraafplaats.

Ook wordt een vraag gesteld over de inkomsten vanuit Stichting Dorpshuis. De helft van de winst is voor de kerk en deze laat een positieve ontwikkeling zien.

Na de pauze vertelt ds. Jan Derk de Bruin, krijgsmachtpredikant, gelegerd in Schaarsbergen, op boeiende en aangrijpende wijze over zijn leven en werken binnen de krijgsmacht. Zijn lezing wordt ingeleid door Henk Greven, die tijdens zijn uitzending naar Kunduz in Afghanistan ds. de Bruin leerde kennen en veel steun aan hem heeft gehad.

Ter afsluiting bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en heeft hij een paar 'wist u dat':
er vacatures zijn bij de ouderlingen en diakenen
we meer dan 100 vrijwilligers hebben en daar wat blij mee zijn
de begraafplaats een voorjaarsbeurt heeft gehad met iets bij de koffie
Gerrit en Diny Veldhorst de bloembakken hebben gevuld en u dit kunt sponsoren?

De avond wordt beëindigd met het gezamenlijk bidden van Het onze Vader

TENSLOTTE
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad en goede en gezegende Paasdagen gewenst.

Henny van Zadelhoff-Bessselink.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013