KERKDIENSTEN

Zondag 2 april
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, 5e zondag in de 40-dagentijd, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 9 april
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink uit Vorden, Palmzondag, Palmpasenoptocht

Donderdag 13 april
Hyndendael:
15.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Witte Donderdag, viering Maaltijd van de Heer en het feest van Pasen.
Kerk:
19.30 uur in ds. Elise Roth-Wijnands, viering Maaltijd van de Heer.

Vrijdag 14 april
19.30 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Goede Vrijdag

Zaterdag 15 april
21.30 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink Paaswake m.m.v. Marjo Harmsen, sopraan

Zondag 16 april
9.45 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink, samenzang aansluitend Paasviering

Bij de diensten
Op zondag 2 april als onze eigen predikant voorgaat, bespeelt Charlotte Lindeboom het orgel. Na de dienst bent u welkom in De Ruimte voor een kopje koffie of thee.

In de week hierna zult u de Paasfolder in de brievenbus vinden. Hierop staan alle diensten rond Pasen en de bijzonderheden vermeld. U kunt de folder ook inzien op www.kerkhummelo.nl. Ook kunt u kijken op pagina 2 van dit blad.

Jezus huilt
Zondag 2 april staat in de evangelielezing Lazarus centraal. Een adembenemend en indrukwekkend verhaal. Vooral als er in de tekst staat dat Jezus bij het graf van Lazarus begint te huilen, kan ons dat behoorlijk aangrijpen. Gelukkig eindigt het hier niet mee! In tegendeel, gaandeweg wordt het een Paasverhaal: Lazarus wordt immers uit de dood opgewekt! Nieuw leven, een voorbode van wat er met Pasen komen gaat. Veel emoties worden opgeroepen, maar vertrouwen voert de boventoon.
De uitspraak die Jezus doet: "Iedereen die in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft", is voor de ooggetuigen nog in nevelen gehuld. Na Pasen wordt het pas duidelijk. Het vertrouwen groeit, de dood heeft niet het laatste woord. Iedere zondag worden wij hier ook zichtbaar aan herinnerd, de Paaskaars brandt in de dienst.
Hartelijke groet,
Ds. Elise Roth-Wijnands

Kinderkerk
Op 2 april is er weer kinderkerk en Vera zal dan het verhaal vertellen.
Op 9 april is het palmzondag. Aan het begin van de dienst komen de kinderen van de kinderkerk met hun versierde palmpaasstok in de kerk. Daarna gaan ze naar de Woordhof om daar op het schoolplein eieren te zoeken. Ook andere kinderen zijn vanaf 10.20 uur van harte welkom om te helpen zoeken naar het gouden ei.
Om 10.45 uur gaat de optocht van start. Vooraf gegaan door muziekvereniging "de Eendracht" wordt de volgende route gelopen: Keppelseweg- Groeneweg-Beatrixlaan-Bakkerstraat-Dorpsstraat-Pennekampweg-Brouwerij-Keppelseweg.
De kinderen gaan tijdens de optocht door de kerk. De Eendracht en de volwassenen blijven buiten wachten. De gemeente gaat achter de kinderen aan naar buiten waarna de optocht verder gaat naar de Pennekampweg.
Na afloop van de optocht is er voor ieder kind weer de welbekende verrassing.
We hopen op mooi weer en veel kinderen met een versierde stok, zodat het een fleurige optocht wordt.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder (0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

Bloemengroet
Vanuit de dienst op 19 maart is de bloemengroet gebracht naar Henny Maalderink, de Veldhof en op 26 maart naar mw. Colenbrander, Domineespaadje.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Het duurt nog even, maar op zondag 4 juni, 1e Pinksterdag zal in de dienst afscheid genomen worden van wijkouderling Siska Scholten en ouderling-kerkrentmeesters Ab de Vries en Benno Smeitink. Zoals u weet is voor Ab zijn broer Ben in de kerkenraad gekomen. Voor de vacature die ontstaat na het vertrek van Benno heeft Dirk Jan Huntelaar, Keppelseweg 1, toegezegd het college van kerkrentmeesters te willen versterken. Hoewel de kerkenraad hier heel blij mee is, schrijft de Kerkorde voor dat aan de gemeente gevraagd moet worden of er bezwaren zijn tegen deze bevestiging. Letterlijk luidt de tekst: 'Bezwaren tegen de bevestiging kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week na de bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend'.

Tot slot een oproep: na het vertrek van Siska Scholten is er nog geen vervanging gevonden voor haar wijk. Wilt u of wil jij eens bij u/jezelf te rade gaan. We willen heel graag het ouderlingenteam weer aanvullen om zo het omzien naar elkaar meer gestalte te kunnen geven. Vraag ernaar bij één van de andere wijkouderlingen. Hij of zij zal u/jou graag meer over het ouderlingenschap vertellen.

Kerkbalans 2017 "Mijn kerk verbindt, mijn kerk in balans!"
Inmiddels ligt de actie kerkbalans weer achter ons. De kerkenraadsleden zijn bij u aan de deur geweest en hebben de kerkbalans persoonlijk afgegeven en weer opgehaald.
De ontvangen toezeggingen zijn in kaart gebracht. En wij kunnen u melden dat de voorlopige stand op € 55.418,- staat. Dit komt dicht in de buurt van het eindresultaat over 2016, dat was
€ 55.501,-. Wij zijn erg blij met het resultaat tot nu toe!
Zoals in de kerkbalansfolder staat is uw gift aan kerkbalans een investering. "Een investering in de kerk van nú en de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die komen." Voor alle toegezegde investeringen willen wij u heel hartelijk danken!

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangcollecte op 2 april is voor het plaatselijk kerkenwerk.
Op 9 april voor het Plaatselijk diaconaal werk. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke diaconie. De diaconie steunt mensen in de eigen gemeente die dat nodig hebben. Er worden ook regelmatig giften gegeven aan instellingen in de regio die goed werk doen op sociaal gebied zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen of hospices in onze regio. Ook wereldwijd ondersteunen wij projecten .
Op 13 april wordt eveneens voor het werk van de diaconie gecollecteerd. Op Goede Vrijdag is er geen collecte en op 15 en 16 april de Paascollecte.

BIJEENKOMSTEN

Een korte terugblik op een gedeelte van de Gemeenteavond van 21 maart 2017.
De voorzitter dhr. Hans Nussselder verwelkomt de aanwezigen. Een heel mooie opkomst. Hij stipt de teruglopende kerkgang aan, minder jeugd en jongvolwassenen. Ook moeilijker om ambtsdragers te vinden. Hij wenst ons een goede avond.

Ds. Elise Roth-Wijnands vertelt hoe de verplichte nascholing, die zij door ziekte heeft moeten afbreken, omgezet is in een persoonlijk supervisieproject. Dit komt neer op 12 – 15 individuele gesprekken van 1 tot 2 uur verspreid over een half jaar, waarna de nascholing afgerond is.
Hierna geeft ds. Roth een voorbeeld van een beeldmeditatie. Het gaat over het Bijbelverhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put. Ze begint met een afbeelding van Rembrandt en laat daarna afbeeldingen uit andere culturen zien. De laatste op een Hollandse tegel.

Rikie Evers vertelt als diaken over het werk van de diaconie, zoals over de bekende projecten, die vermeld staan in het groene boekje, de pakketten voor de voedselbank enz. en de nieuwe projecten zoals de hongersnood in Afrika.
Binnen het diaconaal netwerk, waarin alle kerken in Bronckhorst deelnemen, is nu veel aandacht voor de schuldhulpmaatjes. SchuldHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie die mensen wil helpen met (dreigende) financiële problemen. Zij nemen niet het werk van de sociale dienst of een bureau voor schuldhulp over, maar het maatje komt wel naast iemand te staan om naar het verhaal te luisteren, te helpen en te ondersteunen. Binnen de gemeente Bronckhorst zijn er op dit moment 35 cliënten die hulp krijgen van 13 schuldhulpmaatjes.
Bezoekdames: op dit moment zijn er binnen onze kerk 9 bezoekdames en die bezoeken 17 adressen. Twee keer per jaar wordt samengekomen voor overleg. Mw. Evers vraagt u aan te melden als u zelf graag bezoek wilt ontvangen van een bezoekdame of iemand kent die dit graag wil of als u zelf bezoekdame/heer wilt worden.

Hierna geven kerkrentmeesters mw. Hendriksen en mw. Wenneker via een beamerpresentatie op bijzondere wijze, aan de hand van de agenda van de vergadering van het college van kerkrentmeesters een inkijkje in het werk van de kerkrentmeesters. Hierover meer in de volgende editie van Kerkleven.

TENSLOTTE
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad en een goede tijd tot Pasen gewenst.

Henny van Zadelhoff-Bessselink.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013