KERKDIENSTEN

Zondag 19 maart
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, 3e zondag in de 40-dagentijd, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 26 maart
10.00 uur Herman Haan uit Toldijk, 4e zondag in de 40-dagentijd

Donderdag 30 maart Hyndendael
15.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands

Zondag 2 april
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, 5e zondag in de 40-dagentijd, koffie/theedrinken na de dienst.

Bij de diensten
Op zondag 19 maart, als onze eigen predikant voorgaat, is Ab de Vries koster en bespeelt Atze Douma het orgel.

Op zondag 26 maart verwelkomen we weer Herman Haan uit Toldijk. Koster: Benno Smeitink en organist Joop Agelink.

Op donderdagmiddag 30 maart is weer de maandelijkse kerkdienst in zorgcentrum Hyndendael. Vanaf half 3 wordt u ontvangen met een kopje thee of koffie, om 3 uur begint de dienst met als voorganger ds. Elise Roth-Wijnands. Na de dienst kunt u napraten en krijgt u nog een kopje koffie of thee. Gasten zijn van harte welkom.

Vliegen als een duif

Ik wil weer vliegen als een duif

Ik wil me niet meer opsluiten
Opsluiten vanwege alles wat ik moeilijk vind om te vertellen.
Ik wil niet meer rennen
Rennen voor een wereld die ik niet begrijp.
Ik wil niet meer ontkennen
Ontkennen dat het leven anders kan zijn.
Dat het vreemd is
Ik wil mij niet verbergen
Verbergen, wie ik ook ben
Ik wil niet meer bang zijn
Bang voor de donkerte
Bang voor de nacht
Bang zijn om door mensen verstoten te worden

Als de wereld me daardoor vreemd vindt
Laten ze me vreemd vinden.
Ik wil langs gesloten kamers binnen treden
Ik wil deze onbekende ik omhelzen
Ik wil water uit deze rots laten stromen
Licht uit deze donkerte laten schijnen
Ik wil deze gekronkelde weg recht maken
Deze vieze rivier zoet maken
Ik wil weer vliegen als een duif.
(uit: As I Left My Father's House/Bright o.Richards)

Bovenstaande tekst komt uit de theatervoorstelling 'As I Left my Father's House'. Deze voorstelling gaat over de langjarige gevolgen van oorlog en over het bidden op momenten die er toe doen. Het is een op waarheid gebaseerd toneelstuk met vluchtverhalen van migranten. Verhalen uit de Bijbel, de Koran en de Tenach mengen zich met persoonlijke geschiedenissen en overwegingen van vluchtelingen.
Voor zondag 19 maart staan de lezingen uit Exodus 17: 1-7 en Johannes 4: 5-26 op het leesrooster.
Mozes staat in de woestijn tegenover het ruziënde, ontevreden en dorstige volk en in de evangelielezing vraagt de dorstige Jezus aan een Samaritaanse vrouw: "geef Mij wat te drinken".
Het zijn spannende verhalen met een verstrekkende boodschap voor ons allemaal.
De tekst over de duif past bij beide lezingen. Zoals Mozes bang was door het volk gestenigd te worden, zo hing die dreiging ook de Samaritaanse vrouw boven het hoofd...Waar vonden zowel Mozes als de Samaritaanse vrouw de kracht om verder te gaan? Had het niet iets met water te maken?

Hartelijke groet,
Ds. Elise Roth-Wijnands

Kinderkerk
Op 19 maart is er kinderkerk, de leiding is dan in handen van Anita. Op 26 maart zijn wij er niet. Op 2 april is er wel weer kinderkerk en Vera zal dan het verhaal vertellen.
We hopen jullie allemaal te zien op deze zondagen in de 40-dagentijd.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder (0314-323505)

OUDERENPARTICIPATIE
We hebben de verkiezingen weer gehad en in de aanloop naar de stemming zijn er vele beloftes gedaan.
De toekomst zal uitwijzen in hoeverre deze beloftes ook waargemaakt gaan worden.
En al wil men voor de zorg ook meer budget gaan vrijmaken, vrijwilligers zullen de spil blijven waar het om draait en zonder vrijwilligers zal voor velen de kwaliteit van leven een stuk minder zijn.
In onze kerkelijke Gemeente is dat niet anders, zonder de vele vrijwilligers zouden wij als kerk, en kerkenraad, niet kunnen bieden waar we nu voor staan.
Wij beseffen ook dat er al veel van onze vrijwilligers gevraagd wordt maar willen toch graag even de aandacht vragen voor het volgende:
Voor kerkgangers die graag eens zondagsmorgens naar de kerk willen maar door omstandigheden niet meer zo mobiel zijn dat ze zelfstandig de gang naar de kerk kunnen maken, zoeken wij chauffeurs die af en toe eens iemand 's morgens op wil halen om naar de kerk te gaan.
Dus, gaat u zelf zondagsmorgens met de auto naar de kerk en wilt u best eens iemand ophalen, en na de dienst weer terugbrengen, meldt u dan aan!
Wij hopen op een goede response zodat degene die graag de zondagse viering wil bezoeken, ook die mogelijkheid heeft.
U kunt contact opnemen met uw wijkouderling of iemand anders van de kerkenraad.

UIT ONZE GEMEENTE

Bloemengroet
Vanuit de dienst op 5 maart is de bloemengroet gebracht naar Wim Luesink van de Margrietlaan en op zondag 12 maart heeft Jan Klein Essink van de Muldershof de bloemengroet ontvangen.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Project van Chuck van de Vlasakker.
Iedereen heeft wel via de media gelezen dat neuroloog Chuck van de Vlasakker naar Malawi gaat om daar artsen in opleiding te helpen.
Zondag 26 februari heeft de diaconie bij het verlaten van de kerk gecollecteerd voor dit project.
Mocht u toen niet aanwezig zijn geweest of u wilt nog ruimhartiger het project steunen, dan er is de mogelijkheid om uw bijdrage naar rekening nummer NL34RABO0315000929 diaconie onder vermelding van Vlasakker over te maken.
De diaconie heeft € 100,00 extra overgemaakt.

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangcollecte op 19 maart is voor het orgelfonds en op 26 maart voor: Actie voor Afrika
Christelijk Noodhulpcluster.
In verschillende landen in Afrika dreigt hongersnood. Een combinatie van extreme droogte en aanhoudende conflicten zorgt in landen zoals Zuid-Soedan, Somaliland en Ethiopië voor een groot tekort aan voedsel. De leden van het Christelijk Noodhulpcluster - Dorcas, Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA en Kerk in Actie - starten dan ook een noodhulpactie om hulp te bieden.
Door de droogte hebben veel mensen geen beschikking over drinkwater en voedsel, oogsten mislukken en vee sterft. Tevens zijn veel mensen op de vlucht door conflicten of zijn ze niet in staat het land te bewerken. Velen vluchten naar buurlanden. Kinderen en vrouwen worden als eersten getroffen door de ramp. We spreken van hongersnood als vier weken achtereen mensen sterven door honger of dorst. Dit is momenteel het geval in verschillende landen in Afrika. Afgelopen week werd in delen van Zuid-Soedan een hongersnood uitgeroepen en de verwachting is dat dit ook in Nigeria, Somalië en Jemen zal gebeuren. Volgens de VN dreigt voor meer dan 20 miljoen mensen binnen een halfjaar hongersnood als er niks gebeurt. Om deze reden starten de organisaties een noodhulpactie, want om mensen te redden is hulp nú nodig.
Als u niet in de gelegenheid bent de kerkdienst bij te wonen en u wilt wel een bijdrage geven voor het diaconale doel van de betreffende zondag, dan kunt u uw gift altijd overmaken op banknummer NL34RABO03150.00.929 ten name van Diaconie Hummelo onder vermelding van het doel van de collecte. De diaconie telt uw gift dan bij de opbrengst van die collecte.

BIJEENKOMSTEN

Taizéviering Zelhem zondagavond 19 maart
Zondag 19 maarts is er van 19.00 - + 19.45 uur in de Lambertikerk aan de Markt 2 in Zelhem een avondgebed in de sfeer van Taizé. Taizédiensten zijn meditatieve kerkdiensten met veel samenzang van liederen die in het oecumenische klooster in Frankrijk ontwikkeld zijn. Verder is er een aanzienlijk stiltemoment en ook Bijbellezing en gesproken gebed.

Taizévieringen zijn laagdrempelig. Iedereen is welkom. Kenmerkend voor de Taizéliederen is dat ze kort zijn, makkelijk mee te zingen zijn en een groter aantal keren achter elkaar gezongen worden. Mensen die ooit een week in Taizé doorbrachten brengt het terug in die sfeer, anderen kunnen in een Taizéviering snuffelen aan de unieke spiritualiteit van deze plek waar elk jaar duizenden jongeren bijzondere ontmoetingen beleven.

Een belangrijke reden dat Taizé zoveel jongeren trekt is dat alle grenzen – zeker kerkgrenzen – tussen mensen er wegvallen. De Lambertikerkgemeente hoopt dat dat zondagavond 19 maart ook het geval zal zijn.

Contactadres ds. Job Stein T 0314-623203.

TENSLOTTE
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad.

Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013