KERKDIENSTEN

Zondag 15 januari
10.00 uur dhr. Herman Haan uit Toldijk

Zondag 22 januari
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie en thee na de dienst.

Donderdag 26 januari Hyndendael
15.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands

Zondag 29 januari
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink uit Vorden.

Bij de diensten
Op zondag 15 januari, als Herman Haan voorgaat bespeelt Atze Douma het orgel en is Gerrit Minkhorst koster.
Op zondag 22 januari gaat onze eigen predikant weer voor. Na de dienst is er voor iedereen koffie en thee in De Ruimte. Joop Agelink is onze organist en Theo Schuurman is koster.
Op donderdagmiddag 26 januari is de eerste dienst in het nieuwe jaar in Hyndendael. Voorafgaande aan de dienst, die om 3 uur begint, is er koffie en thee. Ds. Elise Roth-Wijnands verzorgt de dienst, na afloop kunt u weer een kopje koffie of thee drinken. U bent van harte welkom.

Kinderkerk
Allereerst voor iedereen nog de beste wensen voor 2017.
Voordat we gaan beginnen aan dit nieuwe jaar nog even een kleine terugblik op 2016. We kijken terug op een fijn kinderkerk kerstfeest. Het eindresultaat van de film was heel mooi geworden. Iedereen heeft ervan genoten. Na de dienst, tijdens het intermezzo, was de DVD te koop. Bent u nieuwsgierig naar het resultaat en/of niet in de gelegenheid geweest om deze te kopen, de DVD ligt bij de Spar. Voor zes Euro is hij te koop en kunt u genieten van een leuk kerstverhaal gespeeld door kinderen van de kinderkerk en van de Woordhof. Een leuke herinnering voor later of als kado voor opa en oma.
Op dit moment heeft de kinderkerk nog vakantie, maar op 22 januari zijn we er weer. Wie dan de leiding heeft is nog niet bekend, maar we hopen jullie dan allemaal weer te zien.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder (0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

In memoriam Adriaan Willem Mante
Op de dag voor kerstmis 2016 overleed Adriaan Willem Mante op de leeftijd van 87 jaar. Adriaan Mante was in de kerk van Hummelo een trouw kerkganger, samen met zijn echtgenote Anneke Mante-Staal. Vanuit Doetinchem ging de familie Mante in het midden van de jaren '80 in Hummelo ter kerke. In de loop der jaren werden zij daar vertrouwde kerkgangers. Adriaan was betrokken in het luisteren naar de preek, niet enorm bij liturgische vormgeving of 'moderne' liederen; hij wilde op zondagmorgen bovenal stof tot nadenken ontvangen die hem ook in de loop van de week kon bezig houden.
Voor Adriaan was het belangrijk niet alleen in naam gelovig mens te zijn, maar ook vanuit het geloof te kunnen leven. Dat is zijn leven lang een 'onderneming' gebleven, waarin hij aangaf voortdurend op zoek te zijn en te willen blijven naar hoe de dingen gòed en rechtvaardig konden worden gedaan. Hij leek daarin principieel en soms rechtlijnig – hij was bovenal oprecht en buitengewoon humoristisch.
Aan Adriaan Mante verliezen wij een betrokken en kritisch gemeentelid – een mens die leefde vanuit een diep respect voor zijn medemens, de traditie waarin hij gesteld was en hij was een man met een diepe liefde voor Anneke, hun kinderen en kleinkinderen.
Op de dag voor oudejaar 2016 namen wij afscheid van Adriaan Mante in een volle kerk in Hummelo. In de stijlvolle dienst werden de aanwezigen welkom geheten door Anneke, herdachten alle kinderen en de kleinkinderen hun vader en grootvader en stond Deodaat van der Boon stil bij het aloude verhaal over Naäman uit II Koningen 5, dat in 1991 Adriaan Mante er mede toe had gebracht belijdenis te doen.
Mogen de woorden, de troost van vele goede herinneringen Anneke Mante, de kinderen en kleinkinderen bijblijven en laten de woorden van de trouwtekst uit Filippenzen 4: 6 die bij het huwelijk van Adriaan en Anneke ruim vijftig jaar geleden klonken hun zeggingskracht niet verloren hebben 'Weest in geen ding bezorgd...'
v.d. B.

In memoriam
*7 juni 1934 Herman Gerrit Hendrik Gaikhorst †1 januari 2017
Gerrit Gaikhorst is geboren en getogen op de boerderij aan de Tolstraat te Drempt. Deze boerderij was een echt familiebedrijf, toen Gerrit met Dini Radstaak trouwde en een gezin stichtte, woonden er vier generaties. Want naast het jonge gezin woonden ook de moeder en de oma van Gerrit op de boerderij. Gerrit en Dini werden gezegend met vijf kinderen. Tijdens de herdenkingsdienst op 6 januari in de kerk van Hummelo sprak dochter Hennie namens het gezin over de goede herinneringen die de kinderen aan hun jeugd bewaren. Gerrit was boer in hart en nieren en hield erg van zijn dieren. De kinderen konden dan ook mooi mee helpen alle beesten te verzorgen. Van marmotten tot koeien en varkens. In 1979 verhuisde het hele gezin naar de Zomerweg, daar kon het boerenbedrijf uitgebreid worden. Iedereen werkte hard mee, waarbij de taken wel werden verdeeld: de jongens werkten achter mee en de meisjes hielpen in het voorhuis en in de tuin.
Helaas waren er naast het goede leven op de boerderij veel zorgen om de gezondheid van zoon Henk, maar telkens konden de diverse ziekenhuisbezoekjes en opnames goed gecombineerd worden met de drukke werkzaamheden. Ook omdat de moeder van Gerrit mee was verhuisd naar de Zomerweg. Zij kon daardoor vaak bijspringen. Toen'oma' was overleden en de kinderen waren uitgevlogen, verhuisden Gerrit en Dini met Henk naar de Beatrixlaan in Hummelo. Ook hier kon Gerrit het goed vinden, de overgang naar het dorp was geen probleem, mede doordat de contacten met de oude buurten van de Tolstraat en de Zomerweg bleven bestaan. Tot ieders grote verdriet overleed Henk in 2008. Maar zoals Dini het zo mooi zegt: "We zijn nooit bij de pakken neer gaan zitten. Het bootje waar we in zitten moet varen". Gerrit vond veel afleiding in het biljarten, zwemmen, de schietvereniging en niet te vergeten in de zang. Anderhalf jaar geleden is zoon Gerald overleden, na 12 jaar ziek te zijn geweest. Naast al het verdriet waar het gezin mee te maken heeft gekregen is altijd het vertrouwen voorop blijven staan. Boven de rouwkaart staan dan ook de veelzeggende en hoopgevende woorden uit een prachtig lied: "Er is een God die hoort.."
Hoe het ook met ons gaat, op bergen en in dalen is God. Waarbij God voor ons zorgt als een herder.
Bidden we dat Dini, haar kinderen, kleinkinderen en allen die hen in het hart hebben gesloten, zich gedragen weten door God en de mensen om hen heen.

Ds. Elise Roth-Wijnands

Oudejaarsdienst
Tijdens de oudejaarsdienst hebben we onze gemeenteleden, die in het afgelopen jaar zijn overleden, herdacht. Na het noemen van de naam werd een kaars ontstoken aan het licht van de Paaskaars, als teken van onze hoop op de opstanding tot het eeuwige leven.

Wij noemden de namen:
Martine Johanna Aleida Harmsen-Regelink
*18 juni 1928 †26 februari 2016 87 jaar

Jantje Baerends-Remmelink
*22-11-1933 †14 april 2016 82 jaar

Géke Geertje Rexwinkel-Stolte
*29 juli 1950 †20 april 2016 65 jaar

Herman Hermanus Wilhelmus Dengerink
*20 november 1921 †7 mei 2016 94 jaar

Frits Frederikus Johannes Kemperman
*7 december 1926 †29 mei 2016 91jaar

Henriëtte Kolkman-Gijsbers
*25 januari 1920 †16 juni 2016 96 jaar

Gerrit van Eck
*2 december 1932 †22 juni 2016 83 jaar

Leida Aleida Wilhelmina Schierboom-Eskes
*28 juni 1942 †22 juni 2016 73 jaar

Jans Besselink-Riethorst
*12 juli 1928 †27 juli 2016 88 jaar

Leny van Eck-Endeveld
*28 november 1935 †2 augustus 2016 80 jaar

Leida Aleida Antonia Dreves-Frederiks
*4 augustus 1944 †4 september 2016 72 jaar

Jan Evert Jan Schreurs
*4 september 1930 †30 september 2016 86 jaar

Lourens Buitenhuis
*17 februari 1929 †17 oktober 2016 87 jaar

Willemien Grada Willemina Derkje Garretsen-Jansen
*29 november 1920 †16 november 2016 95 jaar

Adriaan Willem Mante
*20 oktober 1929 †24 december 2016 87 jaar

Stil gestaan werd er ook bij alle overledenen die niet bij name werden genoemd, maar die wij in ons hart meedragen. Iedereen werd uitgenodigd een waxinelichtje voor hen aan te steken en voor in de kerk neer te zetten. Een laatste kaars werd aangestoken voor alle mensen die wij niet kennen, die omgekomen zijn ten gevolge van oorlogsgeweld, aanslagen, ongelukken en natuurrampen.

Laat een ieder zich getroost voelen door de nabijheid van God.

Ds. Elise Roth-Wijnands.

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 8 januari is de bloemengroet gebracht naar Peter van Uum, Zelhemseweg.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD
Actie Kerkbalans "Mijn kerk verbindt"
21 Januari tot en met 5 februari 2017 staat in het teken van Actie Kerkbalans. Het thema voor 2017 is "Mijn kerk verbindt". Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Wij willen samen met u de geschiedenis van verbondenheid omzetten in een toekomst, zodat we ervoor kunnen zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die op zoek is naar verbinding terecht kan in onze kerk.

Mede door uw bijdrage aan Actie Kerkbalans kunnen we deze verbondenheid voor de toekomst waarborgen. Vanaf 21 januari kunt u een bezoek van één van onze kerkenraadsleden verwachten met de vraag of u een financiële bijdrage wilt leveren voor uw kerk. Mogen wij ook dit jaar op uw steun rekenen?

De Kerkrentmeesters

Stichting Vrienden van de Hummelose kerk.
Stichting Vrienden van de Hummelose kerk kan terugkijken op twee goed geslaagde activiteiten. Eerst de kerstmarkt, die mede dankzij de vele vrijwilligers het mooie resultaat opgeleverd heeft van bijna € 2.000. En wat was het gezellig en sfeervol.
En dan het nieuwjaarsconcert, georganiseerd door Stichting Nieuwjaarsconcert, waar wij als Stichting Vrienden van de Hummelose kerk, van ieder verkocht kaartje € 2,50 ontvangen. Net als voorgaande jaren was het weer een groot succes waar wij graag onze medewerking aan verleenden.

COLLECTES EN GIFTEN
Op 15 januari wordt aan de uitgang gecollecteerd voor Den Ooiman.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de activiteiten commissie van "Den Ooiman", het verpleeghuis in onze regio. De commissie organiseert verschillende gezellige activiteiten,

Als u niet in de gelegenheid bent de kerkdienst bij te wonen en u wilt wel bijdragen aan het diaconale doel van de betreffende zondag, dan kunt u uw gift altijd overmaken op rekeningnummer NL34RABO03150.00.929 van de diaconie onder vermelding van het doel van de collecte. De diaconie telt uw gift dan bij de opbrengst van de collecte.

Op 22 januari is de uitgangscollecte bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk.

Giften
Naar aanleiding van huisbezoeken hebben wij een gift van € 20,- en een gift van
€ 50,00 mogen ontvangen.
Wij willen de gevers hiervoor hartelijk bedanken.

De Kerkrentmeesters

Opbrengst collectes november
In de dienst:
Diaconie: € 100,58
Kerk: € 150,86
Hyndendael: € 21,35

Uitgangscollectes:
06/11 Kerk in Actie – Zending € 72,55
13/11 Plaatselijk kerkenwerk € 64,54
20/11 Diaconie – Gambia € 44,95
27/11 Kerk – Eredienst en muziek

BIJEENKOMSTEN
Dameskrans

Op donderdagmiddag 19 januari komen we van 2 tot 4 uur bij elkaar voor de jaarvergadering. Na de pauze wordt een gezellig spelletje bingo gespeeld met leuke, kleine prijsjes. Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Tenslotte
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad en veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.

Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013