KERKDIENSTEN

Zondag 12 juni
10.00 uur mw. Netty Hengeveld uit Eibergen.

Zondag 19 juni
10.00 uur ds Elise Roth-Wijnands, viering Heilig Avondmaal.

Donderdag 23 juni Hyndendael
15.00 uur ds Elise Roth-Wijnands

Zondag 26 juni
10.00 uur dr. G.P.Th. Bosma uit Breda/Ginneken

Bij de diensten
Op zondag 12 juni als mw. Netty Hengeveld voorgaat, is Gerrit Minkhorst koster en bespeelt Ab Addink het orgel. Dit is de eerste maal dat dhr. Addink in een dienst bij ons speelt en we wensen hem dan ook een goed uur toe.

Op zondag 19 juni wordt de maaltijd van de Heer gevierd, waarbij onze eigen predikant ds Elise Roth voorgaat, Benno Smeitink het kosterschap op zich neemt en Atze Douma het orgel bespeelt.

Op donderdagmiddag 23 juni is weer de maandelijkse kerkdienst in zorgcentrum Hyndendael. Ds Elise Roth leidt de dienst, welke begint om 3 uur. Vanaf half 3 bent u welkom om vooraf een kopje thee of koffie te drinken, na de dienst kunt u onder het genot van weer een kopje koffie of thee wat napraten.

De Geest van God
Als predikanten van de classis Achterhoek-West, komen we regelmatig bij elkaar, tijdens de zogenoemde werkgemeenschap bijeenkomsten. Tijdens de afgelopen bijeenkomst stonden we stil bij een prachtig Pinksterlied: Lied 691 De Geest van God waait als een wind. We lazen het lied eerst in zijn geheel hardop, daarna las ieder het voor zich in stilte, waarbij we de volgende vragen kregen:
-Wat spreekt je aan? –Wat stoort je? –Wat ontroert je? -Kun je iets met de tekst?
In tweetallen gingen we daarna met elkaar in gesprek.
Dat is een mooie manier om de tekst heel goed tot je door te laten dringen. Misschien wilt u het ook eens proberen? Veel inspiratie!

De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegen te gaan,
een koele bries die zuivert.

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

In liederen, in Bijbelse verhalen, in de kerk, worden we bemoedigd, vinden we kracht om uit te leven, maar we kunnen soms ook met vragen en af en toe ook met twijfels zitten.
Als u er graag eens over wilt praten dan weet u dat u mij altijd kunt benaderen, na de dienst, per telefoon of per mail.

Met een hartelijke groet,
Ds Elise Roth-Wijnands

UIT ONZE GEMEENTE

Huwelijksjubileum
Op 21 mei jl. vierden dhr. en mw. Mante hun 50 jarige huwelijksjubileum. Namens de Protestantse Gemeente van Hummelo: hartelijk gefeliciteerd. Na hun huwelijk in Wassenaar hebben ze de eerste jaren in Tanzania gewoond. Hier zijn de eerste kinderen ook geboren. De laatste 38 jaar wonen ze in Doetinchem. Later dit jaar wordt deze mijlpaal gevierd met de familie. We wensen ze nog vele gezonde en gelukkige jaren samen.

Hermien Langeler, wijkouderling.

Overleden
Op 29 mei jl. is onverwachts Frits Kemperman overleden in de gezegende leeftijd van 89 jaar.
Samen met Hermien Lucassen met wie Frits op 5 februari 1959 trouwde heeft hij in Drempt aan de Tellingstraat gewoond. De laatste jaren van zijn leven woonde hij aan de Brouwerij 25 in Hummelo. Het was er goed wonen vertrouwde hij mij eens toe. Op 5 februari 2014 mochten zij de dag gedenken dat ze samen 55 jaar getrouwd waren.
Frits fietste graag, hij maakte vele fietstochten door de gemeente Bronckhorst, dit was voor hem een lust.
De dood kwam voor zijn vrouw Hermien dan ook onverwachts. De leegte en stilte die het overlijden van Frits met zich meebrengt is voor zijn vrouw Hermien dan ook zwaar. Donderdag 2 juni is in besloten kring afscheid van Frits Kemperman genomen in het crematorium in Dieren.
Wij wensen zijn vrouw Hermien en familie kracht en troost toe voor de tijd die komen gaat.
Met een medelevende groet.

Uw wijkouderling J. Tankink Ligtenbarg

Bloemengroet
Vanuit de dienst op 29 mei heeft dhr. Jan Schreurs, De Veldhof, de bloemengroet ontvangen. Op zondag 5 juni zijn de bloemen vanuit de familiedienst gegaan naar Henk en Stella Greven.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Vanuit de Diaconie
Graag willen we u even laten weten dat de inzameling van koffers en tassen voor het AZC in Doetinchem goed is verlopen. We hebben een mooie verzameling binnen gekregen en de mensen zijn er heel blij mee. Dank hiervoor.
Nu het volgende verzoek: Op het AZC zijn ook kinderen, ze mogen niet naar school, maar hebben wel plek om buiten te spelen. Nu vragen we skeelers. Hebt u er wat liggen en de (klein) kinderen zijn er uitgegroeid? De kinderen op het AZC zijn er heel blij mee. De inzameling kan net als met de koffers, zondags in de kerk of bij Chris Vrogten, Peter Vels, Jo Remmelink of Rikie Evers. Alvast dank.

Jaarrekening 2015 van de Diaconie
Op de kerkenraadsvergadering van 24 mei is deze jaarrekening besproken en door de kerkenraad goedgekeurd. Voor belangstellenden is deze jaarrekening tot 17 juni in te zien bij dhr. Chris Vrogten, tel. 06 22998440.

Stichting Oude Gelderse Kerken
Het nieuwe kwartaalblad van deze Stichting ligt voor belangstellenden weer in het voor- en achterportaal van onze kerk.

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangscollecte op 12 juni is bestemd voor het werk van de diaconie en op 19 juni voor het plaatselijk kerkenwerk.

TENSLOTTE
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad aan u en jullie allen.
Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013