KOERKDIENSTEN
Zondag 17 april
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 24 april
10.00 uur mw. ds. N.M. da Costa uit Angeren

Donderdag 28 april Hyndendael
15.00 uur dhr. H. Dijkman uit Vorden

Zondag 1 mei
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands m.m.v. muziekgroep Het Anker. Na de dienst koffie/theedrinken in De Ruimte.

Bij de diensten
Op zondag 17 april, als onze eigen predikant ds. Elise Roth-Wijnands voorgaat, is Gerrit Minkhorst koster en bespeelt Atze Douma het orgel. Na de dienst wordt u uitgenodigd koffie of thee te drinken in De Ruimte naast de kerk.

Op zondag 24 april gaat ds. Natalie da Costa uit Angeren voor, is Chris Vrogten koster en Jan Voortman organist.

Op donderdagmiddag 28 april is weer de maandelijkse kerkdienst in zorgcentrum Hyndendael. Vanaf half 3 bent u welkom voor een kopje koffie of thee. De dienst begint om 3 uur.

Eerst zien.
De dag dat overal op de wereld herdacht en gevierd werd dat Jezus is opgestaan uit de dood, ligt achter ons. In onze kerk brandt een mooie nieuwe paaskaars als tastbaar en zichtbaar teken dat het licht weer in de wereld is gekomen. En iets zichtbaars hebben we soms nodig. Want of we nu rond de 10 jaar zijn, of 80, wij willen immers alles zo graag verklaard hebben en vooral met eigen ogen de dingen zien.. Maar zelfs als je de dingen wel kunt zien, betekent het nog niet dat je het ook begrijpt. Dat komen we ook in de bijbel tegen. Na de opstanding van Jezus, herkennen heel veel mensen en ook de leerlingen Jezus niet. Eén leerling had er zo'n moeite mee, dat hij ook wel eens de ongelovige Tomas werd genoemd. Toen de leerlingen na de opstanding van Jezus zeiden: we hebben de Heer gezien, gaf Tomas een duidelijk antwoord: ik wil eerst de wonden van de spijkers in zijn handen zien. Daar komt de uitdrukking eerst zien dan geloven ook vandaan. Uiteindelijk ziet Tomas Jezus, maar dan zegt Jezus tegen hem: Jij gelooft in mij, omdat je mij gezien hebt. Vanaf nu zullen mensen in mij geloven zónder dat ze mij zien. En dat zou je het wonder van het geloven kunnen noemen. Eerst zien dan geloven, wordt dan: eerst geloven dan zien!
Met een hartelijke groet,
Ds Elise Roth-Wijnands

Kinderkerk
Op 26 maart, zaterdag voor Pasen, is bij Vera en Thijs een zoon geboren. Hij heet Chiel. Wij, kinderen, leiding en hulpouders willen Vera en Thijs feliciteren met de geboorte van hun derde kindje en Teun en Cato met hun broertje. We wensen hen veel geluk toe met elkaar.
Op eerste Paasdag was er weer de paasmaaltijd met de kinderen van de kinderkerk en de jongeren van JC. Het was weer een gezellig uurtje. We begonnen in de kerk waar Natalie het 40-dagen project afsloot met een mooi gedicht. In de Ruimte werd vervolgens het paasverhaal verteld met behulp van een zandkunstenaar. Het was maar een stukje uit de film omdat het hele verhaal te lang was om helemaal te laten zien. Het verhaal over de opstanding van Jezus werd verteld terwijl de voorstellingen werden "getekend" met behulp van zand. Daarna hebben we samen genoten van de maaltijd waarbij natuurlijk een lekker eitje niet mocht ontbreken.
We kijken terug op een geslaagde paasmaaltijd.
Op 17 april is er weer kinderkerk, de leiding is dan in handen van Anita.
Daarna is er een aantal zondagen geen kinderkerk. In deze kinderkerkloze periode valt ook de meivakantie. De eerstvolgende zondag dat er dan weer kinderkerk is, is op 15 mei.
Maar eerst hopen we jullie op 17 april allemaal weer te zien.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder ( tel. 0314- 323505)

UIT ONZE GEMEENTE

Geboren
Zaterdagmiddag 26 maart is aan de Korte Broekstraat 1a geboren Chiel Jan Antonius Arendsen,
zoon van Thijs en Vera, broertje van Teun en Cato.
Het was te laat om nog een roos te halen. Met Pasen is wel het geboortelied gezongen,
de roos is in de loop van de week gebracht met een welgemeende felicitatie vanuit de gemeente.

Donderdag 31 maart was er op Broekstraat 15 de geboorte van Jarin Guido Jan Hilhorst, zoon van
Guido en Marieke, broertje van Milan, Bente en Ferre.
Zondag 3 april stond er een roos op de avondmaalstafel, het geboortelied is gezongen en de roos is
na de dienst gebracht bij de fam. Hilhorst.
Ook hier een hartelijke felicitatie vanuit de kerkelijke gemeente.

Bloemengroet
Vanuit de Paasdienst is de bloemengroet gebracht naar Cees en Dettie de Vries, Smidshoek. Op zondag 3 april zijn de bloemen naar Jeroen Teerink, De Zuylenkamp gebracht en op 10 april naar mw. Buitenhuis, De Zuylenkamp, met voor allen een hartelijke groet vanuit gemeente en kerk.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Kerkbalans 2016
Zoals u in de Kerkbalansfolder heeft kunnen lezen is het thema van 2016 "Mijn kerk herkenbaar en bereikbaar". De kerkenraadsleden en enkele vrijwilligers hebben ook dit jaar het nodige werk verzet de Kerkbalans bij u te bezorgen en de toezegging op te halen. Inmiddels zijn de meeste toezeggingen binnen en kunnen wij u een voorlopige stand doorgeven van € 53.637,-. In de begroting 2016 is rekening gehouden met een opbrengst van € 54.000,-. We hopen met de nog ontbrekende reacties dichter bij dit bedrag te komen. Voor alle ontvangen toezeggingen willen wij u heel hartelijk danken! Met uw vrijwillige bijdrage zijn wij een stap dichter bij het doel uw kerk herkenbaar en bereikbaar te houden!

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangscollecte op 17 april is voor het plaatselijk kerkenwerk en op 24 april voor Poor People's Fund.
Op eigen kracht door overdracht.
De stichting Poor People's Fund (PPF) is een non-profit organisatie, opgericht in 1996. PPF richt zich in Afrika structureel op gezondheidszorg en het opleiden van lokaal talent voor een beroep in de gezondheidszorg. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de opvang, educatie en ontwikkeling van weeskinderen. Naast langlopende activiteiten start het PPF kansrijke nieuwe projecten.
Missie
Poor People's Fund heeft tot doel het geven van financiële bijstand voor medische behandeling en basisonderwijs voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden, die dit zelf absoluut niet kunnen betalen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beste mensen,
Het bestuur van het Poor People's Fund is u dankbaar voor de al jarenlang gegeven regelmatige giften via uw kerkgemeente. Mede dank zij de regelmaat in die giften kunnen wij bepaalde aangegane kleine projecten laten voltooien. Gecombineerd met andere giften kunnen dan ook iets grotere projecten worden ondersteund.
Harrie van den Hout, voorzitter Poor people's Fund.

Opbrengst collectes februari 2016
In de dienst:
Diaconie € 105,63
Kerk € 158,44
Collecte Hyndendael van 25/02 € 11,70

Collectes na de dienst:
7/02 Kerk in Actie – Werelddiaconaat-Java € 87,20
14/02 Kerk – Eredienst en Muziek € 59,35
21/02 Kerk – Pastoraat Hyndendael € 66,60
28/02 Diaconie Plaatselijk € 49,90

Opbrengst collectes maart 2016
In de dienst
Diaconie € 176,84
Kerk € 265,25
24/03 Schaalcollecte € 37,55
Collecte Hyndendael op 24/03, incl. gift van € 10,00, waarvoor dank.

Collectes na de dienst:
6/03 Kerk in Actie Werelddiaconaat- Syrië € 109,56
13/03 Kerk- Pastoraat Plaatselijk € 39,65
20/03 Kerk – Orgelfonds € 45,85
24-03 Diaconie Plaatselijk € 47,75
26/03 Kerk – Paascollecte € 55,60
27/03 Kerk – Paascollecte € 130,05

BIJEENKOMSTEN
Dameskrans
Op donderdagmiddag 21 april komen we weer bij elkaar in De Ruimte van 2 tot 4 uur. Het I.V.N. zal een klankbeeld tonen over "het Woold".

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad aan u en jullie.
Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013