KERKDIENSTEN
Zondag 3 april
10.00 uur ds. J.A.D. van der Boon, Wassenaar

Zondag 10 april
10.00 uur dhr. Herman Haan uit Toldijk

Zondag 17 april
10.00 uur ds Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

Bij de diensten
Op zondag 3 april als we weer onze oud-predikant ds. van der Boon mogen verwelkomen, bespeelt Steef Oosterbeek het orgel.

Op zondag 10 april is Herman Haan de voorganger, is Jan Teerink koster en bespeelt Charlotte Lindeboom het orgel.

Hemel
Je vindt er geen maagden
Geen lepels van goud.
Die heilige geschriften
Zijn verwarrend en oud.

Er staat niet geschreven,
Dat elke zot
Mag misbruiken en moorden
In de naam God.

Want God is liefde,
En zeker geen haat.
Geen reden voor misbruik,
Of een nepkalifaat.
Het staat in de Bijbel
En in de Koran:
Zonder liefde kan de hemel niet bestaan...

Gegoochel met onzin,
Verdeel en heers.
De geschiedenis herhaalt zich,
Maar we zijn hardleers.

De wereld draait vierkant,
En de oplossing stroef.
Mocht de Aarde ogen hebben,
Stonden ze nu droef.

Want God is liefde,
En zeker geen haat.
Geen reden voor misbruik,
Of een nepkalifaat.
Het staat in de Bijbel
En in de Koran:
Zonder liefde kan de hemel niet bestaan,
Zonder liefde kan de hemel niet bestaan...

Bovenstaand lied is door Bart Peeters geschreven na de aanslagen vorig jaar november in Parijs. Helaas is het lied in zijn geboorteland nu ook actueel geworden. 22 maart werd de wereld opgeschrikt door de gruwelijke aanslagen in Brussel.
Bart Peeters krijgt iedereen stil met dit nummer, kopte een krant.
Laten wij de tekst ter harte nemen, zodat de liefde alles overwint.

Ds Elise Roth-Wijnands

Kinderkerk
De palmpaasoptocht op 20 maart was weer een gezellig en geslaagd evenement. Ook het weer werkte mee. Nadat de kinderen van de kinderkerk en de jongeren van JC met hun stokken een rondje door de kerk hadden gemaakt gingen de jongeren met hun stokken naar Hyndendeal. De kinderen van de kinderkerk kwamen naar het schoolplein om daar eieren te zoeken. Alle andere aanwezige kinderen mochten ook helpen meezoeken. Er waren ook 2 gouden en 2 zilveren eieren verstopt. Voor degene die deze eieren vonden was er een prijsje in de vorm van een paashaas. Om 10.50 uur ging de optocht van start voorafgegaan door muziekvereniging de Eendracht. Het was een kleurige stoet met veel mooi versierde paasstokken. Omdat de Dorpsstraat nog niet klaar was werd de route aangepast. Na afloop was er voor alle kinderen het bekende verrassingsei.
Nogmaals willen we iedereen bedanken die geholpen heeft om er een gezellige en geslaagde morgen van te maken.
Op 3 en 10 april is er geen kinderkerk. Op 17 april zijn we er weer en is de leiding in handen van Anita.
We hopen jullie dan weer allemaal te zien.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder ( tel. 0314-323505)

DE PAASKAARS
De paaskaars heeft in onze Protestantse kerken een vaste plaats gekregen en is niet meer weg te denken. De kleine kwetsbare vlam is bepaald geen machtig symbool, maar staat wel voor iets groots.
Elk jaar wordt er rond Pasen in veel kerken een nieuwe paaskaars binnengebracht. Die "van vorig jaar" is dan nog niet helemaal opgebrand. Maar toch wordt er een nieuwe paaskaars
binnengebracht. Dat komt omdat de paaskaars niet zozeer een praktische gebruikswaarde heeft, maar vooral symbolische betekenis. Het staat voor het licht van Christus, dat de duisternis overwint. En het verwijst naar de opgestane en verrezen Heer, het nieuwe leven.
Bij het nieuwe leven van Pasen hoort ook een nieuwe kaars!
Na een jaar gebruikt te zijn geweest, wordt de paaskaars op Goede Vrijdag in de viering uitgedoofd. Het symboliseert daarmee het sterven van Christus.
Daarmee wordt tegelijk des te meer duidelijk waarom een paar dagen later tijdens de Paaswake of Paasmorgen er een nieuwe kaars met enig ceremonieel brandend de kerk wordt ingebracht en waarbij de lof van het licht gesproken of gezongen kan worden.
Vervolgens wordt het licht in de paaswake van de nieuwe paaskaars met kleine kaarsjes uitgedeeld aan de aanwezigen. Het wordt steeds lichter, steeds meer Pasen.

In de protestantse traditie heeft de paaskaars een andere betekenis gekregen dan de RK traditie al jaren kende. Omdat eeuwenlang de paaskaars geen plek en dus ook geen symboliek in de protestantse kerken heeft gehad moest er dus nieuwe betekenis aan gegeven worden. De Paaskaars is meer het symbool geworden van de aanwezigheid van Christus (zonder te kort te doen aan het eerder genoemde licht van Christus en de verrezen Heer) De kaars brandt daarom ook het hele jaar door. En de paaskaars brandt al als de gemeente de kerk binnenkomt en wordt pas gedoofd als de gemeente de kerk heeft verlaten. Aan de paaskaars worden alle andere kaarsen aangestoken (bijvoorbeeld kaarsen op de avondmaalstafel, licht dat meegaat naar de kindernevendienst, doopkaarsen.

Historie van de paaskaars in Hummelo
In een ver verleden werd de Paaskaars door een familie uit Hummelo geschonken aan de kerk.
Later is dat verwaterd en is de Paaskaars één jaar door de diaconie betaald en het jaar er op door de kerkvoogdij.
Nu is de traditie uit het verleden al een aantal jaren weer in ere hersteld, de Paaskaars voor 2016 wordt door de familie Kok van de Zelhemseweg aan de kerk geschonken.
Hun keus is met een beeltenis van een Hugenoten kruis erop en met de symbolische kleur Robijn.
Zij waren 5 maart 40 jaar getrouwd, het robijnen huwelijk.
Heel lang geleden kregen de meisjes op een bepaalde leeftijd een kettinkje met een Hugenotenkruisje er aan van hun ouders of grootouders, dus ook Hanneke.
Mede dank zij Freek en Hanneke blijft het licht van Jezus Christus schijnen in de Hummelose kerk.

Uitleg van het Hugenotenkruis
Op de hoeken van het kruis zitten acht parels.
Die acht parels zijn het symbool voor de acht zaligsprekingen uit Matheüs 5: 3-10.
De armen van het kruis worden verbonden door een krans van vier lelies
De lelies staan voor reinheid en oprechtheid
De ruimte tussen de armen van het kruis en de lelies vormen vier open harten.
Een open hart is het symbool van liefde en trouw, maar ook van een geopend hart (een geopend hart is een hart dat wil luisteren naar Gods wil)
Het aanhangsel is een duif. De duif is het symbool van de Heilige Geest, neerdalende uit de hemel.
In totaal heeft het kruis twaalf punten.
Dit staat voor de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof.
Het Hugenotenkruis is wereldwijd het symbool van protestantse Christenen.

UIT ONZE GEMEENTE

Huwelijksjubileum
Op 5 maart jl. waren Freek en Hanneke Kok-Wentink 40 jaar getrouwd. We willen jullie daarmee van harte feliciteren en nog vele jaren samen toewensen.

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 20 maart is de bloemengroet gebracht naar Dirk Nusselder van de Rijksweg.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Jaarrekening kerk 2015
Op de kerkenraadsvergadering van 22 maart is de jaarrekening van de kerk door de kerkenraad besproken en toegelicht door de penningmeester van de kerkrentmeesters mw. Heleen Hendriksen.
De vergadering heeft de jaarrekening goedgekeurd.
Als u deze jaarrekening wilt inzien kunt u telefonisch contact opnemen met mw. Hendriksen voor een afspraak (tot 8 april – telefoon 0314 382002). U kunt de jaarrekening ook inzien op de website: kerkhummelo.nl onder ANBI.

Verkiezing Moderamen.
In de kerkenraadsvergadering is ook over de samenstelling van het moderamen (dagelijks bestuur) gesproken. De samenstelling blijft gelijk en bestaat uit: ds Elise Roth, Hans Nusselder, voorzitter, Henny van Zadelhoff, scriba, Leida Wenneker, kerkrentmeester en Chris Vrogten diaken.

Gemeenteavond
De gemeenteavond komt dichterbij. Op dinsdag 12 april wordt deze gehouden in De Ruimte, naast de kerk. U krijgt allen een uitnodiging in de brievenbus. Weet u/jullie van harte welkom. Door de kerkrentmeesters en diakenen wordt informatie verstrekt over het reilen en zeilen binnen de gemeente. Ds Elise zal ingaan op de contacten en ideeën, die zijn opgedaan bij de huiskamergesprekken. Na de pauze krijgt dhr. van Weeghel het woord.
U kunt nog doorgeven waarover u specifieke informatie of uitleg wilt krijgen.

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangscollectes op 3 en 10 april zijn beide bestemd voor het werk van de diaconie.

TOT SLOT
Een groet aan u en jullie allen vanuit de kerkenraad.
Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013