ANBI-gegevens Protestantse Gemeente Hummelo

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Hummelo
Telefoonnummer: 06-51522944
RSIN/Fiscaal nummer KRM: 002623705
Diaconie: 824125071
KvK: 76556948
Website adres: www.kerkhummelo.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Van der Hardt Abersonlaan 2
Postcode: 6998 AX
Plaats: Hummelo
Postadres: Idem

De Protestantse gemeente te Hummelo is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ". (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Hummelo.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.kerkhummelo.nl vindt u hier het beleidsplan 2016-2020 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ' Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van replica watches: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het replica watch rolex. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

                                         B ATEN EN LASTEN 2018 KRM

 
   
             
       

     begroting

 

rekening

 
       

       2018

2018 

 

Baten

           

Vrijwillige bijdragen

   

     56.000

     56.988 

   

Collectes in kerkdiensten

   

      

       6.800

       6.650 

   

Giften/legaten

   

       2.000

       5.682 

   

Kerkblad

 

              0 

       1.850 

   

Solidariteitskas

 

       2.000 

       1.950 

   

Overige opbrengsten levend geld

     

          300 

       2.924

   

Rente

     

       1.300 

          983 

   

Opbrengst onroerende zaken

 

       7.900    

     10.677   

             

 

Onttr.reserves/fondsen

     

             -

             -     

   

Overige opbrengsten

   

             -

            -   

Totaal Baten

   

     76.300

     87.704 

 
             

Lasten

             

Pastoraat

     

     53.600 

     55.681 

   

Salariskosten/vergoedingen

     

       5.900 

       5.829 

   

Kosten kerkdiensten en wijkwerk

     

       2.100 

       3.042 

   

Kosten gebouwen

 

     14.700

     16.251

    

      

Algemene kosten

 

       3.000

       3.780

    

      

Rentelasten

   

       3.200

       3.534

    

 

Landelijke bijdragen

   

       5.000

       4.865

    

 
           
           

Totaal Lasten

   

     87.500

    92.982 

 
         

 

 

Resultaat

     

     11.200-

      5.278-

   

Resultaat Begraafplaats

     

            -

 

      1.561-

   

 

 

Resultaat St. Dorpshuis Hummelo


Onttr. bestemmingsreserve

 

      

    1.500

      1.953  

      1.953-

            -

 
             

Resultaat

 

 

 

      9.700--

      6.839-

 
                     

 

 

 

                                 BATEN EN LASTEN 2018 DIACONIE

 

 

 
           
       

     begroting

     rekening

   
       

2018

        2018

 

Baten

           

Baten onroerende zaken

   

       3.000

      3.580

   

Rentebaten en dividenden

     

       1.300

      1.164     

   

Bijdragen levend geld

   

       2.500   

      2.883

   

Door te zenden collecten

 

       1.400

      1.744

   
           
               
               
           
               
             

Totaal Baten

   

      8.200

      9.371

 
             

Lasten

             

Lasten overige eigendommen

     

         300

         348

   

Lasten kerkdiensten, catechese, etc.

     

      1.200

      1.020     

   

Verplichtingen/bijdr. andere organen

     

         900

         829

   

Kosten beheer en administratie

 

         200

         256

    

      

Rentelasten/bankkosten

 

         200

         173

    

      

Diaconaal werk

   

      5.300

      6.570

    

 
         

    

 
             
           

Totaal Lasten

   

      8.100

      9.196

 
             
 Overige baten en lasten            -100      -123    
               
           
             

Resultaat

 

 

 

         0

           52

 
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de replica watches instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013